skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 96  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Nationalism

Tsin, Michael

The Journal of Asian Studies, Vol.57(3), pp.841-843 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schooling Passions: Nation, History, and Language in Contemporary Western India

Kumar, Nita ; Benei, Veronique

The Journal of Asian Studies, Feb 2010, Vol.69(1), pp.298-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911809992361

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Print, Folklore, and Nationalism in Colonial South India

Bate, Bernard

The Journal of Asian Studies, Vol.63(4), pp.1163-1165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egypt as a Woman: Nationalism, Gender, and Politics (Book Review)

Booth, Marilyn

The American Historical Review, 1 October 2007, Vol.112(4), pp.1283-1285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindu Wife, Hindu Nation: Community, Religion, and Cultural Nationalism

Fernandes, Leela

The Journal of Asian Studies, Vol.62(2), pp.683-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Felt Community: Commonalty and Mentality Before the Emergence of Indian Nationalism.(Book Review)

Manring, Rebecca J.

The Journal of Asian Studies, May, 2004, Vol.63(2), p.538(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twentieth Century

Madeleine Yue Dong

The Journal of Asian Studies, Vol.63(3), pp.771-772 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dawn That Never Comes: Shimazaki Toson and Japanese Nationalism

Fujii, James

The Journal of Asian Studies, Vol.63(3), pp.796-798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measured Excess: Status, Gender, and Consumer Nationalism in South Korea

Seung-Kyung, Kim

The Journal of Asian Studies, Vol.61(1), pp.278-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hindi Public Sphere, 1920-1940: Language and Literature in the Age of Nationalism

Pritchett, Frances

The Journal of Asian Studies, Vol.62(2), pp.678-679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Return from Exile: Alternative Sciences, The Illegitimacy of Nationalism, The Savage Freud

Embree, Ainslee

The Journal of Asian Studies, Vol.60(4), pp.1229-1231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and Nationalism: The Changing Balance in India's Economic Policy, 1950-2000

De Neve, Geert

The Journal of Asian Studies, Vol.62(1), pp.316-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roots of Nationalism: Sri Lanka

Jeganathan, Pradeep

The Journal of Asian Studies, Vol.56(3), pp.841-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-inventing Japan: Time, Space, Nation

Aso, Noriko

The Journal of Asian Studies, Vol.59(4), pp.1026-1028 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Islam, and Nationalism: Muslim Politics in the North-West Frontier Province, 1937-47

Nichols, Robert

The Journal of Asian Studies, Vol.62(4), pp.1302-1303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Under the Shadow of Nationalism: Politics and Poetics of Rural Japanese Women

Roberts, Glenda

The Journal of Asian Studies, Vol.60(2), pp.563-566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Indochinese Experience of the French and the Americans: Nationalism and Communism in Cambodia, Laos, and Vietnam

Dutton, George

The Journal of Asian Studies, Vol.62(2), pp.701-703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Drug Crusades in Twentieth-Century China: Nationalism, History, and State Building

Baumler, Alan

The Journal of Asian Studies, Vol.60(1), pp.201-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taehan kyenyon sa

Tikhonov, Vladimir

The Journal of Asian Studies, Vol.64(1), pp.210-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

China

Wei, George

The Journal of Asian Studies, Vol.63(2), pp.495-496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 96  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (94)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (22)
 2. 1998đến2000  (24)
 3. 2001đến2003  (29)
 4. 2004đến2007  (18)
 5. Sau 2007  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rocher, Rosane
 2. Aggarwal, Kusum
 3. Odo, Franklin
 4. Bhandari, Vivek
 5. Roy, Parama

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...