skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Chủ đề: Medicine xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors leading to preventable hospital admissions

Twaddle, A C ; Sweet, R H

Medical care, 1970, Vol.8(3), pp.200-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 5423981 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health maintenance strategy

Ellwood, P M ; Anderson, N N ; Billings, J E ; Carlson, R J ; Hoagberg, E J ; Mcclure, W

Medical care, 1971, Vol.9(3), pp.291-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 5562097 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician performance and its effects on patients: a classification based on reports by internists, surgeons, pediatricians, and obstetricians

Sanazaro, P J ; Williamson, J W

Medical care, 1970, Vol.8(4), pp.299-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 5455117 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private group practice in Sweden

Rosenfeld, A

Medical care, 1969, Vol.7(1), pp.62-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 5804664 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private practice among general practitioners in the English National Health Service

Mechanic, D

Medical care, 1970, Vol.8(4), pp.324-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 5455119 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the power structure of the medical community

Freeborn, D K ; Darsky, B J

Medical care, January 1974, Vol.12(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 4590384 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National health insurance: a commentary on Nathan Sinai's contributions

Axelrod, S J

Medical care, December 1974, Vol.12(12), pp.1048-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 4612262 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Referral relationships between internists and psychiatrists in fee-for-service practice: an empirical examination

Shortell, S M ; Daniels, R S

Medical care, March 1974, Vol.12(3), pp.229-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 4856387 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The two languages of nursing and medicine

Lynaugh, J E ; Bates, B

The American journal of nursing, January 1973, Vol.73(1), pp.66-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 4486562 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total-Body Irradiation and Marrow Transplantation

Arnold, Patricia; Oak Ridge Inst. of Nuclear Studies, Tenn (Corporate Author)

American Journal of Nursing, 01 February 1963, Vol.63(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; E-ISSN: 1538-7488 ; DOI: 10.2307/3452602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abortion and the Psychiatrist

Sim, Myre

British Medical Journal, 20 July 1963, Vol.2(5350), p.145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5350.145 ; PMID: 13992978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (2)
 2. 1969đến1969  (1)
 3. 1970đến1970  (3)
 4. 1971đến1973  (2)
 5. Sau 1973  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Freeborn, D K
 2. Ellwood, P M
 3. Williamson, John W.
 4. Axelrod, S J
 5. Billings, J E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...