skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: Journal of African History xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAMIBIAN NATIONALISM.(Review)

Gewald, Jan - Bart

The Journal of African History, Jan, 2001, Vol.42(1), p.157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing South Africa and the United States

Marks, Shula

Journal of African History, Vol.42(2), pp.330-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missions and empire.(Book Review)

Spear, Thomas

The Journal of African History, March, 2005, Vol.46(1), p.167(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Namibian political history

Wallace, Marion

Journal of African History, Vol.41(1), pp.163-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An imperial perspective

Zeleza, Paul

Journal of African History, Vol.37(2), p.337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zulu historical consciousness

La Hausse, Paul

Journal of African History, Vol.37(3), pp.507-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of empires

Scarnecchia, Timothy

Journal of African History, Vol.38(2), pp.341-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLECTUAL LIBERATION

Vickers, Michael

Journal of African History, Vol.47(1), pp.160-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romantic revolutionaries: David Ivon Jones, S.P. Bunting and the origins on non-racial politics in South Africa

Campbell, James T.

The Journal of African History, July, 1998, Vol.39(2), p.313(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact and legacies of war in Zimbabwe

Kriger, Norma

Journal of African History, Vol.39(3), pp.505-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of decolonization

Butler, L

Journal of African History, Vol.41(1), pp.164-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, identity, politics and history

Mudimbe, V

Journal of African History, Vol.41(2), pp.291-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of origins and colonial order: Southern Nigerian historians and the 'Hamitic hypothesis' c. 1870-1970

Zachernuk, Philip

Journal of African History, 1994, Vol.35(3), p.427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pioneer of Black consciousness

Lodge, Tom

Journal of African History, Vol.41(1), pp.160-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperialism, Academe and Nationalism: Britain and University Education for Africans, 1860-1960.(Review)

Ajayi, J. F. Ade.

The Journal of African History, Oct, 1998, Vol.39(3), p.512(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Malagasy nationalism

Ellis, Stephen

Journal of African History, Vol.40(1), pp.149-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Butler, L. J.
  2. Zachernuk, Philip S
  3. Vickers, Michael
  4. Kriger, Norma
  5. Marks, Shula

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...