skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 554  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: Trước1958 xóa Năm xuất bản: 1952đến1955 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bulletin of the International Institute of Social History, 1953, Vol.8(2), pp.125-167

ISSN: 0921-254X ; DOI: 10.1017/S0921254X00001057

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bulletin of the International Institute of Social History, 1955, Vol.10(1), pp.17-90

ISSN: 0921-254X ; DOI: 10.1017/S0921254X00001252

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bulletin of the International Institute of Social History, 1955, Vol.10(2), pp.105-173

ISSN: 0921-254X ; DOI: 10.1017/S0921254X00001306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bulletin of the International Institute of Social History, 1955, Vol.10(3), pp.179-239

ISSN: 0921-254X ; DOI: 10.1017/S0921254X00001367

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bulletin of the International Institute of Social History, 1954, Vol.9(1), pp.43-91

ISSN: 0921-254X ; DOI: 10.1017/S0921254X00001136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bulletin of the International Institute of Social History, 1952, Vol.7(2), pp.125-168

ISSN: 0921-254X ; DOI: 10.1017/S0921254X00000878

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bulletin of the International Institute of Social History, 1952, Vol.7(1), pp.41-85

ISSN: 0921-254X ; DOI: 10.1017/S0921254X00000830

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bulletin of the International Institute of Social History, 1952, Vol.7(3), pp.207-252

ISSN: 0921-254X ; DOI: 10.1017/S0921254X00000945

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bulletin of the International Institute of Social History, 1954, Vol.9(2), pp.121-219

ISSN: 0921-254X ; DOI: 10.1017/S0921254X00001161

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bulletin of the International Institute of Social History, 1953, Vol.8(1), pp.35-83

ISSN: 0921-254X ; DOI: 10.1017/S0921254X00001008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bulletin of the International Institute of Social History, 1954, Vol.9(3), pp.267-325

ISSN: 0921-254X ; DOI: 10.1017/S0921254X00001203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books also Received

The Cambridge Law Journal, 1953, Vol.11(3), pp.509-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-1973 ; E-ISSN: 1469-2139 ; DOI: 10.1017/S000819730000670X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North American Thought on the Fundamental Principles of Missions During the Twentieth Century

Beaver, R. Pierce

Church History: Studies in Christianity and Culture, 1952, Vol.21(4), pp.345-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-6407 ; E-ISSN: 1755-2613 ; DOI: 10.2307/3161674

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notices

International and Comparative Law Quarterly, 1954, Vol.3(3), pp.530-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclqaj/3.3.530

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes and News

The Classical Review, 1955, Vol.5(2), pp.229-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00166880

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received For Review

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1955, Vol.17(3), pp.623-626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: 10.1017/S0041977X0011273X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other Publications Noted

The Journal of Politics, 01 February 1955, Vol.17(1), pp.149-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.1017/S0022381600089271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other Publications Received

The Journal of Politics, 01 February 1954, Vol.16(1), pp.192-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.1017/S0022381600083328

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Bibliography

International Organization, 1952, Vol.6(3), pp.483-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300017057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Bibliography

International Organization, 1952, Vol.6(2), pp.347-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300016763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 554  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (517)
  2. Toàn văn trực tuyến (538)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (317)
  2. Bình xét khoa học  (237)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. French  (7)
  2. German  (6)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...