skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: 1988đến1994 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A research agenda for making scanner data more useful to managers

Neslin, Scott ; Allenby, Greg ; Ehrenberg, Andrew ; Hoch, Steve ; Laurent, Gilles ; Leone, Robert ; Little, John ; Lodish, Leonard ; Shoemaker, Robert ; Wittink, Dick

Marketing Letters, 1994, Vol.5(4), pp.395-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-0645 ; E-ISSN: 1573-059X ; DOI: 10.1007/BF00999213

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...