skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residuos de almidones y el uso de plantas durante el Holoceno medio en el Cauca medio (Colombia).(Arqueologia)(Report)

Aceituno, Francisco L. ; Lalinde, Veronica

Caldasia, Jan, 2011, Vol.33(1), p.1(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-5232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciELO Colombia  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. SciELO  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Aceituno, Francisco J
 2. Lalinde Veronica
 3. Aceituno, F.J.
 4. Aceituno Francisco
 5. Aceituno, Francisco L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...