skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steinberg, Laurence xóa Nhan đề tạp chí: Sociology Of Education xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal Employment and Adolescents' Academic Achievement: A Developmental Analysis

Bogenschneider, Karen ; Steinberg, Laurence

Sociology of Education, 1 January 1994, Vol.67(1), pp.60-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380407 ; E-ISSN: 19398573 ; DOI: 10.2307/2112750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...