skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Ngôn ngữ: French xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterogeneity of southern countries and southern intellectual property rights policy

Kim, Jeong-Eon ; Lapan, Harvey

The Canadian Journal of Economics, Aug 2008, Vol.41(3), p.894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00084085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government administered workplace surveys and industrial relations in Canada

Chaykowski, Richard ; Slotsve, George

Relations Industrielles, Spring 2002, Vol.57(2), pp.384-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034379X ; E-ISSN: 17038138 ; DOI: 10.7202/006785ar

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

CyberUnion: Empowering Labor through Computer Technology. (Book Reviews)

Florito, Jack

Relations Industrielles/Industrial Relations, Autumn, 2001, Vol.56(4), p.820(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-379X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Murray, Gregor
  2. Fiorito, Jack
  3. Meltz, Noah M.
  4. Chaykowski, Richard P.
  5. Jack Fiorito

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...