skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Politics xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bear hug for the Baltic. (Russia and Baltic States)

Baev, Pavel K.

The World Today, March, 1998, Vol.54(3), p.78(2)

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Note: Statehood and Security: Georgia After the Rose Revolution

Baev, Pavel; Sprecher, Christopher (Editor) ; Krause, Volker (Editor)

Journal of Peace Research, July 2006, Vol.43(4), pp.493-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234330604300408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurasia in Balance: The U.S. and the Regional Power Shift.(Book review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, March, 2006, Vol.43(2), p.230(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Politics and Society.(Brief Article)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, Nov, 1997, Vol.34(4), p.488(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central Asia Since Independence. The Washington Papers/168

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May, 1997, Vol.34(2), p.243(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Caucasus: Armenia, Azerbaijan and Georgia.(Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, Jan, 2000, Vol.37(1), p.121(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Look at Russia in Transition

Baev, Pavel K

Journal of Peace Research, August 1996, Vol.33(3), pp.371-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343396033003009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya: Tombstone of Russian Power.(Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, Fall, 1999, Vol.58(3), p.707(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến1997  (2)
 3. 1998đến1998  (1)
 4. 1999đến2000  (2)
 5. Sau 2000  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel
 2. Pavel Baev
 3. Baev, P
 4. Pavel K. Baev
 5. Baev, Pavel K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...