skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Geographical Journal xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Joseph Banks in Newfoundland and Labrador 1766. His Diary, Manuscripts and Collections
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Banks in Newfoundland and Labrador 1766. His Diary, Manuscripts and Collections

Bor, N. L. ; Lysaght, A. M. ; Banks, Joseph

The Geographical Journal, 03/1972, Vol.138(1), p.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00167398 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1797473

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Banks, Joseph
  2. Bor, N. L.
  3. Lysaght, A. M.
  4. N. L. Bor

theo chủ đề:

  1. Geography
  2. reviews

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...