skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should optional properties be used in conceptual modelling? A theory and three empirical tests

Bodart, Francois ; Patel, Arvind ; Sim, Marc ; Weber, Ron

Information Systems Research, Dec 2001, Vol.12(4), pp.384-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477047 ; E-ISSN: 15265536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARBAS: A Formal Language to Support Argumentation in Network-Based Organizations

Bui, Tung X ; Bodart, François ; Ma, Pai-Chun

Journal of Management Information Systems, 01 December 1997, Vol.14(3), pp.223-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.1080/07421222.1997.11518181

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...