skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Storm aborts Antarctic drilling project.(geological drilling project off Cape Roberts)(Brief Article)

Stone, Richard

Science, Nov 7, 1997, Vol.278(5340), p.1007(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocean Drilling Floats Ambitious Plans for Growth

Kerr, Richard A. ; Normile, Dennis

Science, Nov 13, 1998, Vol.282(5392), p.1251(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk aversion, risk sharing, and joint bidding: a study of outer continental shelf petroleum auctions

Millsaps, Steven W. ; Ott, Mack

Land Economics, Nov, 1985, Vol.61(4), p.372(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7639

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deepwater drilling and least-cost energy decision making

Hodas, David R.

Natural Resources & Environment, Fall, 2010, Vol.25(2), p.55(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-3812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...