skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Legionnaires' disease outbreaks: estimating the timing of an aerosolized release using symptom-onset dates

Egan, Joseph R ; Hall, Ian M ; Lemon, David J ; Leach, Steve

Epidemiology (Cambridge, Mass.), March 2011, Vol.22(2), pp.188-98 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1531-5487 ; PMID: 21242803 Version:1 ; DOI: 10.1097/EDE.0b013e31820937c6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representation and Urban Community

Leach, Steve

Journal of Public Policy, 1982, Vol.2(3), pp.313-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-814X ; E-ISSN: 1469-7815 ; DOI: 10.1017/S0143814X00002002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...