skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education of a model student

Novikoff, Timothy P ; Kleinberg, Jon M ; Strogatz, Steven H

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 07 February 2012, Vol.109(6), pp.1868-73 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22308334 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1109863109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  2. JSTOR Current Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...