skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvanian Saxon Politics, Hungarian State Building and the Case of the Allgemeiner Deutscher Schulverein (1881-82)

Kwan, Jonathan

The English Historical Review, Jun 2012, Vol.127(526), p.592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alterations of Steppe-Like Grasslands in Eastern Europe: a Threat to Regional Biodiversity Hotspots

Cremene, Cristina ; Groza, Gheorghe ; Rakosy, Laszlo ; Schileyko, Anatoli A. ; Bauer, Anette ; Erhardt, Andreas ; Baur, Bruno

Conservation Biology, Oct, 2005, Vol.19(5), p.1606-1618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-8892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The forgeries of Baron Jozsef Kemeny. (19th century Transylvanian historian and scholar)

Rady, Martyn

Slavonic and East European Review, Jan, 1993, Vol.71(1), p.102(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6795

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Legacies, Social Capital and Civil Society: Comparing Romania on a Regional Level

Badescu, Gabriel ; Sum, Paul

Europe - Asia Studies, Jan 2005, Vol.57(1), pp.117-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09668136 ; E-ISSN: 14653427 ; DOI: 10.1080/0966813052000314138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between States: The Transylvanian Question and the European Idea during World War II

Congdon, Lee

The American Historical Review, Vol.116(3), p.895 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

English-Transylvanian Contacts in the 17th Century: The Early Stuarts and Transylvania During the Thirty Years' War

Andersson, Daniel

The English Historical Review, Vol.127(525), p.441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Nation Affirmed: The Romanian National Movement in Transylvania, 1860-1914

Michelson, Paul

The American Historical Review, Vol.106(3), pp.1085-1086 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Zubrzycki, Geneviève

Contemporary Sociology, Vol.36(6), pp.563-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calvinism on the Frontier 1600-1660: International Calvinism and the Reformed Church in Hungary and Transylvania

Paula Sutter Fichtner

The American Historical Review, Vol.106(5), pp.1900-1901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Gallagher, Tom

The American Historical Review, Vol.113(5), p.1621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Vanishing Hectare: Property and Value in Postsocialist Transylvania

Lampland, Martha

American Anthropologist, Vol.107(2), pp.314-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433 ; DOI: 10.1525/aa.2005.107.2.314

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calvinism on the Frontier, 1600-1660: International Calvinism and the Reformed Church in Hungary and Transylvania

Naphy, William

The English Historical Review, Vol.116(469), pp.1223-1224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Remote Borderland: Transylvania in the Hungarian Imagination

Goldstein, Donna

American Anthropologist, Vol.106(2), pp.412-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433 ; DOI: 10.1525/aa.2004.106.2.412

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of Transylvania. Volume I. From the Beginnings to 1606

Hutchins, Keith

Canadian Slavonic Papers, Vol.44(1/2), pp.153-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00085006 ; E-ISSN: 23752475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Vanishing Hectare: Property and Value in Postsocialist Transylvania

Creed, Gerald

Canadian Slavonic Papers, Vol.47(1/2), pp.171-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00085006 ; E-ISSN: 23752475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2001  (3)
 3. 2002đến2003  (1)
 4. 2004đến2005  (5)
 5. Sau 2005  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (11)
 2. Bài báo  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hitchins, Keith
 2. Bădescu, Gabriel
 3. Schileyko, Anatoli A.
 4. Kwan, Jonathan
 5. Lampland, Martha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...