skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Packing of Granular Polymer Chains

Zou, Ling-Nan ;Cheng, Xiang ;Rivers, Mark L. ;Jaeger, Heinrich M. ;Nagel, Sidney R. ; UC

Science, 2009, Vol.326(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193-4511 ; DOI: 10.1126/science.1177114 ; TRN: US201105%%605

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X‐ray imaging of leaf venation networks

Blonder, Benjamin ; Carlo, Francesco ; Moore, Jared ; Rivers, Mark ; Enquist, Brian J.

New Phytologist, December 2012, Vol.196(4), pp.1274-1282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-646X ; E-ISSN: 1469-8137 ; DOI: 10.1111/j.1469-8137.2012.04355.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for Extreme Partitioning of Copper into a Magmatic Vapor Phase

Lowenstern, Jacob B. ; Mahood, Gail A. ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Science, 07 June 1991, Vol.252(5011), pp.1405-1409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the hydrated alpha-Al₂O₃ (0001) surface

Eng, Peter J. ; Trainor, Thomas P. ; Brown Jr, Gordon E. ; Waychunas, Glenn A. ; Newville, Matthew ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L.

Science, 2000, Vol.288(5468) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193-4511 ; TRN: AH200104%%187

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchrotron X-ray absorption-edge computed microtomography imaging of thallium compartmentalization in Iberis intermedia

Scheckel, Kirk ; Hamon, Rebecca ; Jassogne, Laurence ; Rivers, Mark ; Lombi, Enzo

Plant and Soil, 2007, Vol.290(1), pp.51-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-079X ; E-ISSN: 1573-5036 ; DOI: 10.1007/s11104-006-9102-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchroton X-ray absorption-edge computed microtograpy imaging of thallium compartmentalization in Iberis intermedia

Scheckel, Kirk ; Hamon, Rebecca ; Jassongne, Laurence ; Rivers, Mark ; Lombi, Enzo

Plant and Soil, 2007, Vol.294(1), pp.305-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-079X ; E-ISSN: 1573-5036 ; DOI: 10.1007/s11104-007-9257-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elemental Distributions in Marine Bivalve Shells as Measured by Synchrotron X-Ray Fluorescence

Thorn, Kurt ; Cerrato, Robert M. ; Rivers, Mark L.

Biological Bulletin, 1 February 1995, Vol.188(1), pp.57-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00063185 ; DOI: 10.2307/1542067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional Microorganization of the Soil–Root–Microbe System

Feeney, Debbie ; Crawford, John ; Daniell, Tim ; Hallett, Paul ; Nunan, Naoise ; Ritz, Karl ; Rivers, Mark ; Young, Iain

Microbial Ecology, 2006, Vol.52(1), pp.151-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-3628 ; E-ISSN: 1432-184X ; DOI: 10.1007/s00248-006-9062-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elemental Distributions in Marine Bivalve Shells as Measured by Synchrotron X-Ray Fluorescence

Thorn, Kurt ; Cerrato, Robert M. ; Rivers, Mark L.

Biological Bulletin, 1 February 1995, Vol.188(1), pp.57-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00063185 ; DOI: 10.2307/1542067

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (1)
 2. 1995đến1999  (2)
 3. 2000đến2005  (1)
 4. 2006đến2007  (3)
 5. Sau 2007  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rivers, Mark
 2. Rivers, Mark L.
 3. Rivers, M L
 4. Mark Rivers
 5. Mark L. Rivers

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...