skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Chủ đề: Risk Factors xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: J-STAGE (Japan Science and Technology Agency) xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of Smoking and Aging on Allergic Airway Inflammation in Asthma

Nagasaki, Tadao ; Matsumoto, Hisako

Allergology International, 2013, Vol.62(2), pp.171-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1323-8930 ; E-ISSN: 1440-1592 ; DOI: 10.2332/allergolint.12-RA-0523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nagasaki, Tadao
  2. Matsumoto, H
  3. Matsumoto, Hisako
  4. Nagasaki, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...