skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: J-STAGE (Japan Science and Technology Agency) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPACT OF MOTOR IMAGERY AT SPINAL LEVEL

Grospretre, S. ; Lebon, F. ; Papaxanthis, C. ; Martin, A.

体力科学, 2015, Vol.64(1), pp.113-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-906X ; DOI: 10.7600/jspfsm.64.113

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Papaxanthis C
  2. Grospretre S
  3. Martin, A
  4. Papaxanthis, C
  5. Lebon F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...