skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa Cơ sở dữ liệu: Iowa Research Online (University of Iowa Libraries) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amanda Podany, “Brotherhood of Kings: How International Relations Shaped the Ancient Near East”

Poe, Marshall ; Podany, Amanda

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mark Bradley and Marilyn Young interview, "Making Sense of the Vietnam Wars: Transnational and International Perspectives"

Poe, Marshall ; Bradley, Mark ; Young, Marilyn

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Michael David-Fox, “Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921-1941″

Poe, Marshall ; David - Fox, Michael

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Poe, Marshall
 2. Podany, Amanda
 3. David - Fox, Michael
 4. Bradley, Mark
 5. Young, Marilyn

theo chủ đề:

 1. History
 2. Lyndon Johnson
 3. Fdr
 4. Socialism
 5. Jfk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...