skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Chủ đề: Behavioral sciences -- Sociology -- Human societies xóa Cơ sở dữ liệu: IngentaConnect xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body and Culture: Fieldwork Experiences in India

Perez, Rosa Maria

Portuguese Studies, March 2009, Vol.25(1), pp.30-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-5315

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Perez, R.M.
  2. Rosa Maria Perez
  3. Perez, RM
  4. Perez, Rosa Maria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...