skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản IngentaConnect xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A neural network for recognizing movement patterns during repetitive self-paced movements of the fingers in opposition to the thumb

Van Vaerenbergh, J ; Vranken, R ; Briers, L ; Briers, H

Journal of rehabilitation medicine, November 2001, Vol.33(6), pp.256-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1650-1977 ; PMID: 11766954 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Briers, L.
  2. Van Vaerenbergh
  3. Briers H.
  4. Briers
  5. Briers, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...