skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Axo: Detection and Recovery for Delay and Crash Faults in Real-Time Control Systems

Mohiuddin, Maaz ; Saab, Wajeb ; Bliudze, Simon ; Le Boudec, Jean-Yves

IEEE Transactions on Industrial Informatics, July 2018, Vol.14(7), pp.3065-3075

ISSN: 1551-3203 ; E-ISSN: 1941-0050 ; DOI: 10.1109/TII.2017.2772219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mohiuddin, Maaz
  2. Le Boudec, J.-Y.
  3. Le Boudec, Jy
  4. Saab, Wajeb
  5. Bliudze, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...