skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Female xóa Cơ sở dữ liệu: Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of azathioprine on phagocytic activity and morphology of reticulo-endothelial organs in mice

Gotjamanos, Theo

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.171-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.1080/00313027109073731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicentric plexiform tumourlets of the uterus: case report

Bader, Lynette V

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.167-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.1080/00313027109073730

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudosarcoma of the Skin

Finlay-Jones, L.R ; Nicoll, P ; Ten Seldam, R.E.J

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.1080/00313027109073736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of progesterone, ovariectomy and adrenalectomy on mammary tumours induced by 7,12-dimethylbenz(a)anthracene in sprague-dawley rats

Jabara, Anne G ; Harcourt, Alison G

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.209-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.1080/00313027109073735

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...