skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: Sau 2010 xóa Nhan đề tạp chí: Ethnic & Racial Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Stein, Arthur A. xóa Cơ sở dữ liệu: Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancestral and instrumental in the politics of ethnic and religious conflict

Stein, Arthur A ; Harel-Shalev, Ayelet

Ethnic and Racial Studies, 26 September 2017, Vol.40(12), pp.1981-2000 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1312012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stein, Arthur A.
  2. Harel-Shalev, A.
  3. Stein, A.A.
  4. Harel-Shalev, Ayelet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...