skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Chủ đề: Refugiados xóa Cơ sở dữ liệu: Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating motherhood as a refugee: experiences of loss, love, survival and pain in the context of forced migration

Kelly, Aisling ; Nel, Pieter W. ; Nolte, Lizette

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 02 July 2016, Vol.18(3), p.252-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2016.1214160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nolte, L.
  2. Nolte, Lizette
  3. Kelly, Aisling
  4. Nel, Pieter W
  5. Nel, P.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...