skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive HMI design and participatory user involvement: Review and perspectives

Francois, Mathilde ; Osiurak, François ; Fort, Alexandra ; Crave, Philippe ; Navarro, Jordan

Ergonomics, 01 January 2016, Vol.60(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139.2016.1188218

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fort, Alexandra
  2. François, Mathilde
  3. Crave, Philippe
  4. Francois, Mathilde
  5. Navarro, Jordan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...