skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nationalities Papers xóa Cơ sở dữ liệu: Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regimes of ethnicity and nationhood in Germany, Russia, and Turkey

Gorenburg, Dmitry ; Stroschein, Sherrill ; Tezcür, Güneş Murat ; Aktürk, Şener

Nationalities Papers, 03 September 2014, Vol.42(5), pp.890-904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2014.924915

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Russia and Globalization: Identity, Security and Society in an Era of Change, Douglas W. Blum, ed. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), xv, 383 pp.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and Globalization: Identity, Security and Society in an Era of Change, Douglas W. Blum, ed. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), xv, 383 pp.

Gorenburg, Dmitry

Nationalities Papers, 11/2009, Vol.37(6), pp.953-954 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00905990903246922

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gorenburg, Dmitry
  2. Tezcür, Günes
  3. Blum, Douglas
  4. Aktürk, Şener
  5. Aktürk, Sener

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...