skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.062  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Kleio, 10/1972, Vol.4(2), pp.66-71

ISSN: 0023-2084 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00232087285310121

Toàn văn không sẵn có

2
Sex, violence and nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex, violence and nationalism

Eriksen, Thomas Hylland

Ethnic and Racial Studies, 07/15/2017, Vol.40(9), pp.1438-1449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2017.1300293

Toàn văn không sẵn có

3
Denmark between liberalism and nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Denmark between liberalism and nationalism

Mouritsen, Per ; Olsen, Tore Vincents

Ethnic and Racial Studies, 04/2013, Vol.36(4), pp.691-710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2011.598233

Toàn văn không sẵn có

4
Nationalism, war and social cohesion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, war and social cohesion

Malešević, Siniša

Ethnic and Racial Studies, 01/2011, Vol.34(1), pp.142-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2010.489647

Toàn văn không sẵn có

5
Psychological Essentialism and Nationalism as Determinants of Interethnic Bias
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological Essentialism and Nationalism as Determinants of Interethnic Bias

Tsukamoto, Saori ; Enright, Joe ; Karasawa, Minoru

The Journal of Social Psychology, 09/2013, Vol.153(5), pp.515-519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4545 ; E-ISSN: 1940-1183 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00224545.2013.795926

Toàn văn không sẵn có

6
SYMBOLS OF NATIONS AND NATIONALISM: CELEBRATING NATIONHOOD
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYMBOLS OF NATIONS AND NATIONALISM: CELEBRATING NATIONHOOD

Lluch, Jaime

Ethnic and Racial Studies, 02/2013, Vol.36(2), pp.372-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2012.727445

Toàn văn không sẵn có

7
Nationalism and multiple modernities: Europe and beyond
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and multiple modernities: Europe and beyond

Flynn, M.K.

Ethnic and Racial Studies, 08/24/2014, Vol.37(10), pp.1931-1933 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2014.916814

Toàn văn không sẵn có

8
Making tea, making Japan: cultural nationalism in practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making tea, making Japan: cultural nationalism in practice

Clammer, John

Ethnic and Racial Studies, 04/16/2014, Vol.37(5), pp.870-872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2013.823507

Toàn văn không sẵn có

9
Inter/nationalism: decolonizing native America and Palestine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter/nationalism: decolonizing native America and Palestine

Ariel, Ari

Ethnic and Racial Studies, 10/21/2018, Vol.41(13), pp.2352-2354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2018.1438637

Toàn văn không sẵn có

10
Nationalism and The Moral Psychology of Community
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and The Moral Psychology of Community

Courtney, Richard A.

Ethnic and Racial Studies, 04/16/2014, Vol.37(5), pp.874-875 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2013.800574

Toàn văn không sẵn có

11
Banal diasporic nationalism: Ghana@50 celebrations in Berlin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banal diasporic nationalism: Ghana@50 celebrations in Berlin

Nieswand, Boris

Ethnic and Racial Studies, 11/2012, Vol.35(11), pp.1874-1892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2011.607505

Toàn văn không sẵn có

12
5,535 Hours of Impact: Effects of Olympic Media on Nationalism Attitudes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

5,535 Hours of Impact: Effects of Olympic Media on Nationalism Attitudes

Billings, Andrew C. ; Brown, Kenon A. ; Brown, Natalie A.

Journal of Broadcasting & Electronic Media, 10/2013, Vol.57(4), pp.579-595 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-8151 ; E-ISSN: 1550-6878 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/08838151.2013.850591

Toàn văn không sẵn có

13
Understanding Kurdish ethno-nationalism in Turkey: socio-economy, religion, and politics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Kurdish ethno-nationalism in Turkey: socio-economy, religion, and politics

Ekmekci, Faruk

Ethnic and Racial Studies, 09/2011, Vol.34(9), pp.1608-1617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2010.538425

Toàn văn không sẵn có

14
ETHNOPOLITICS IN CYBERSPACE: THE INTERNET, MINORITY NATIONALISM, AND THE WEB OF IDENTITY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ETHNOPOLITICS IN CYBERSPACE: THE INTERNET, MINORITY NATIONALISM, AND THE WEB OF IDENTITY

Lluch, Jaime

Ethnic and Racial Studies, 06/2012, Vol.35(6), pp.1106-1107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2012.668204

Toàn văn không sẵn có

15
Christian nationalism and white racial boundaries: examining whites' opposition to interracial marriage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christian nationalism and white racial boundaries: examining whites' opposition to interracial marriage

Perry, Samuel L. ; Whitehead, Andrew L.

Ethnic and Racial Studies, 08/09/2015, Vol.38(10), pp.1671-1689 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2015.1015584

Toàn văn không sẵn có

16
Nationalism, development, and social policy: The politics of nation-building in sub-Saharan Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, development, and social policy: The politics of nation-building in sub-Saharan Africa

Kpessa, Michael ; Béland, Daniel ; Lecours, André

Ethnic and Racial Studies, 12/2011, Vol.34(12), pp.2115-2133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2011.574717

Toàn văn không sẵn có

17
Flags and traitors: The advance of ethno-nationalism in the Turkish self-image
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flags and traitors: The advance of ethno-nationalism in the Turkish self-image

Çırakman, Aslı

Ethnic and Racial Studies, 11/2011, Vol.34(11), pp.1894-1912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2011.556746

Toàn văn không sẵn có

18
Nationalism as meaningful life projects: identity construction among politically active Tamil families in Norway
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism as meaningful life projects: identity construction among politically active Tamil families in Norway

Bruland, Stine

Ethnic and Racial Studies, 12/2012, Vol.35(12), pp.2134-2152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2011.599851

Toàn văn không sẵn có

19
MUSCULAR NATIONALISM: GENDER, VIOLENCE AND EMPIRE IN INDIA AND IRELAND, 1914–2004
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MUSCULAR NATIONALISM: GENDER, VIOLENCE AND EMPIRE IN INDIA AND IRELAND, 1914–2004

Agoramoorthy, Govindasamy

Ethnic and Racial Studies, 06/2013, Vol.36(6), pp.1115-1116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2013.770899

Toàn văn không sẵn có

20
Food, national identity and nationalism: from everyday to global politics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food, national identity and nationalism: from everyday to global politics

Kimura, Maki

Ethnic and Racial Studies, 10/20/2016, Vol.39(13), pp.2450-2452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2016.1161813

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.062  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7.664)
 2. Toàn văn trực tuyến (956)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (208)
 2. 1961đến1974  (343)
 3. 1975đến1988  (790)
 4. 1989đến2003  (3.064)
 5. Sau 2003  (3.657)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (5.076)
 2. Bài báo  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (19)
 2. German  (5)
 3. Italian  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Keating, Michael
 2. Kuzio, Taras
 3. Eriksen, Thomas Hylland
 4. Conversi, Daniele
 5. Lecours, André

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...