skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
LII. Experiments on the supposed new metal donium
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LII. Experiments on the supposed new metal donium

Smith, J.D.

The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 10/1836, Vol.9(54), pp.255-259

ISSN: 1941-5966 ; E-ISSN: 1941-5974 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14786443608648990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Composition of carbonate of zinc
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition of carbonate of zinc

Smith, J.D.

The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 03/1836, Vol.8(46), pp.261-261

ISSN: 1941-5966 ; E-ISSN: 1941-5974 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14786443608648865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
On the separation of barytes and strontia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the separation of barytes and strontia

Smith, J.D.

The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 03/1836, Vol.8(46), pp.259-261

ISSN: 1941-5966 ; E-ISSN: 1941-5974 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14786443608648864

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, J.D

theo chủ đề:

  1. Sciences (General)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...