skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Future of the Communist Great Powers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of the Communist Great Powers

Nye, Joseph S.

Korean Journal of Defense Analysis, 12/1989, Vol.1(2), pp.255-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1016-3271 ; E-ISSN: 1941-4641 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10163278909464399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time to plan for the next generation of nuclear technology

Nye, Joseph S

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 October 1977, Vol.33(8), pp.38-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1977.11458420

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear proliferation in the 1980s

Nye, Joseph S ; Lanouette, William J ; Barnaby, Frank ; Adeniran, Tunde

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 August 1982, Vol.38(7), pp.30-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1982.11455773

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary

Gomer, Robert ; Zweigenhaft, Richard L ; Simmons, Adele ; Wallick, Dennis ; Carman, Phillip ; Kneeshaw, Stephen ; Nye, Joseph S ; Smith, David ; Moshinsky, Marcos ; Wright, Susan ; Sinsheimer, Robert ; Hiam, Alexander ; Dortch, Michael ; Tate, Michael E ; Keppel, David ; Schweppe, John S ; Schindler, Saul ; Dresbach, Robert L

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 February 1984, Vol.40(2), pp.46-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1984.11459182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Has Arms Control Worked?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Has Arms Control Worked?

Krepon, Michael ; Schelling, Thomas C. ; Halperin, Morton H. ; Van Cleave, William R. ; Bundy, Mcgeorge ; Gray, Colin S. ; Warnke, Paul C. ; Luttwak, Edward N. ; Smith, Gerard C. ; Nitze, Paul H. ; Blechman, Barry M. ; Drell, Sidney ; Berkowitz, Bruce D. ; Walker, Paul F. ; Bowie, Robert R. ; Ball, Desmond ; Levine, Robert A. ; Nye, Joseph S. ; Von Müller, Albrecht A.C. ; Garfinkle, Adam M. ; Mandelbaum, Michael

Bulletin of the Atomic Scientists, 05/1989, Vol.45(4), pp.27-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00963402.1989.11459679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Governance Processes in the Global Arena
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance Processes in the Global Arena

Stanley, Rodney E. ; Dror, Yehezkel ; Nye, Joseph S. ; Donahue, John D. ; O'Brien, Robert ; Goetz, Anne Marie ; Scholte, Jan Aart ; Williams, Marc

Public Performance & Management Review, 12/2002, Vol.26(2), p.221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15309576 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3381281

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...