skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books

Kaldor, Mary ; Long, T. Dixon ; Golden, William T.

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 April 1978, Vol.34(4), p.58-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1978.11458497

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disengaging Europe from the superpowers

Kaldor, Mary

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 August 1985, Vol.41(7), p.140-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1985.11456018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End the Cold War in Europe

Kaldor, Mary

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 March 1988, Vol.44(2), p.26-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1988.11456116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Military technology and social structure

Kaldor, Mary H.

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 June 1977, Vol.33(6), p.49-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1977.11458391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary

Freedman, Lawrence ; Kaldor, Mary ; Gray, Colin S. ; Nagler, Michael N. ; Feld, Bernard T. ; Somerville, John ; Feld, Bernard T. ; Winterberg, Friedwardt ; Naidoo, L. ; Benard, Cheryl ; Khalilzad, Zalmay

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 December 1981, Vol.37(10), p.38-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1981.11458924

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Taylor, John ; Frankel, Joseph ; James, Alan ; Kaldor, Mary ; Harrison, Paul ; Gilpin, Henrietta ; Challis, James ; Persaud, B ; Chaudhry, Mahinder ; Sandford, S ; Confino, D M N ; Kiernan, V G ; Buzan, Barry ; Turner, Louis ; Gemmell, Norman ; Budiardjo, Carmel ; Wilson, Rodney ; Hiro, Dilip ; Hale, William ; Mayall, James ; Budeirl, Musa K ; Sang‐Chul, Lee ; Hodder‐Williams, Richard ; Rogers, Barbara ; Ankrah‐Dove, Linda ; Sowden, J C ; Jenkins, R O ; Bartlett, Sarah ; Gilbert, Alan ; Baker, Chris ; Walsh, Michael J

Third World Quarterly, 01 July 1980, Vol.2(3), p.561-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436598008419519

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kaldor, Mary
  2. Chaudhry, Mahinder
  3. Harrison, Paul
  4. Benard, Cheryl
  5. Rogers, Barbara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...