skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20 Years of four HCI conferences: A Visual Exploration

Henry, Nathalie ; Goodell, Howard ; Elmqvist, Niklas ; Fekete, Jean-Daniel

International Journal of Human-Computer Interaction, 2007, Vol.23(3), pp.239-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447310701702402

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goodell, Howard
  2. Goodell, H.
  3. Fekete, JD
  4. Fekete, J.-D.
  5. Henry, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...