skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Năm xuất bản: 2002đến2003 xóa Cơ sở dữ liệu: Indest-AICTE (ACM Digital Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross language information retrieval: a research roadmap

Gey, Fredric ; Kando, Noriko ; Peters, Carol

ACM SIGIR Forum, 01 September 2002, Vol.36(2), pp.72-80

ISSN: 0163-5840 ; E-ISSN: 1558-0229 ; DOI: 10.1145/792550.792564

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making MIRACLEs: Interactive translingual search for Cebuano and Hindi

He, Daqing ; Oard, Douglas ; Wang, Jianqiang ; Luo, Jun ; Demner-Fushman, Dina ; Darwish, Kareem ; Resnik, Philip ; Khudanpur, Sanjeev ; Nossal, Michael ; Subotin, Michael ; Leuski, Anton

ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP), 01 September 2003, Vol.2(3), pp.219-244 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3430 ; DOI: 10.1145/979872.979876

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coverage, relevance, and ranking: The impact of query operators on Web search engine results

Eastman, Caroline ; Jansen, Bernard

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 01 October 2003, Vol.21(4), pp.383-411 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2868 ; DOI: 10.1145/944012.944015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges in information retrieval and language modeling: report of a workshop held at the center for intelligent information retrieval, University of Massachusetts Amherst, September 2002

Allan, James ; Aslam, Jay ; Belkin, Nicholas ; Buckley, Chris ; Callan, Jamie ; Croft, Bruce ; Dumais, Sue ; Fuhr, Norbert ; Harman, Donna ; Harper, David ; Hiemstra, Djoerd ; Hofmann, Thomas ; Hovy, Eduard ; Kraaij, Wessel ; Lafferty, John ; Lavrenko, Victor ; Lewis, David ; Liddy, Liz ; Manmatha, R ; Mccallum, Andrew ; Ponte, Jay ; Prager, John ; Radev, Dragomir ; Resnik, Philip ; Robertson, Stephen ; Rosenfeld, Roni ; Roukos, Salim ; Sanderson, Mark ; Schwartz, Rich ; Singhal, Amit ; Smeaton, Alan ; Turtle, Howard ; Voorhees, Ellen ; Weischedel, Ralph ; Xu, Jinxi ; Zhai, Chengxiang

ACM SIGIR Forum, 01 April 2003, Vol.37(1), pp.31-47

ISSN: 0163-5840 ; E-ISSN: 1558-0229 ; DOI: 10.1145/945546.945549

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Resnik, Philip
  2. Kraaij, Wessel
  3. Callan, Jamie
  4. Demner-Fushman, Dina
  5. Kando, Noriko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...