skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Indest-AICTE (ACM Digital Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing user interfaces for safety critical systems

Palanque, Philippe ; Paternó, Fabio ; Fields, Bob

ACM SIGCHI Bulletin, 01 October 1998, Vol.30(4), pp.37-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-6906 ; E-ISSN: 1558-1217 ; DOI: 10.1145/310307.310359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fields, Bob
  2. Paternó, Fabio
  3. Palanque, Philippe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...