skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Indest-AICTE (ACM Digital Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIERRA: an interactive system for ergonomic realization of applications

Vanderdonckt, Jean

ACM SIGCHI Bulletin, 01 April 1995, Vol.27(2), pp.50-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-6906 ; E-ISSN: 1558-1217 ; DOI: 10.1145/202511.202525

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joining forces: BelCHI and RoCHI organize TAMODIA 2002 workshop

Pribeanu, Costin ; Vanderdonckt, Jean

ACM SIGCHI Bulletin - a supplement to, 01 March 2002, Vol.2002, pp.5-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1217 ; DOI: 10.1145/967260.967266

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Pribeanu, Costin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...