skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Cơ sở dữ liệu: Il Pensiero Scientifico Editore xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumo di bevande alcoliche: è necessaria una rivoluzione culturale.
Consumption of alcoholic beverages: cultural revolution is necessary

Testino, Gianni

Recenti progressi in medicina, November 2015, Vol.106(11), pp.545-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2038-1840 ; PMID: 26668039 Version:1 ; DOI: 10.1701/2074.22488

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le promozioni commerciali da parte di medici e dentisti dopo la decisione del Consiglio di Stato n. 167/2016

Giorgia Guerra

Politiche Sanitarie, July 2016, Vol.17(3), pp.186-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1590-069X ; E-ISSN: 2038-1832 ; DOI: 10.1706/2444.25632

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giorgia Guerra
  2. Testino, G.
  3. Gianni Testino
  4. Testino, Gianni

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...