skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: IOPscience (Institute of Physics) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of finger gesture using singular spectrum transformation

Tamura, Y ; Umetani, T ; Nakamura, H

Journal of Physics: Conference Series, 2015, Vol.574(1), p.012109 (4pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/574/1/012109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control or non-control state: that is the question! an asynchronous visual p300-based bci approach

Pinegger, Andreas ; Faller, Josef ; Halder, Sebastian ; Wriessnegger, Selina C ; Müller-Putz, Gernot R

Journal of Neural Engineering, 2015, Vol.12(1), p.014001 (8pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/12/1/014001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of the non-linear harmonic method to study the rotor-stator interaction in francis-99 test case

Buron, J D ; Houde, S ; Lestriez, R ; Deschênes, C

Journal of Physics: Conference Series, 2015, Vol.579(1), p.012013 (12pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/579/1/012013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tamura, Y
  2. Nakamura, H.
  3. Houde, S.
  4. Pinegger, Andreas
  5. Wriessnegger, Selina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...