skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Cơ sở dữ liệu: IOPscience (Institute of Physics) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of the Delamination Defects in Marine Steel Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy

Yang, Chun ; Jia, Yunhai ; Zhang, Yong ; Li, Dongling ; Liu, Jia ; Chen, Jiwen ; Chen, Yongyan ; Liu, Ying

Plasma Science and Technology, 2015, Vol.17(8), pp.671-675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-0630 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/10

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defect-induced ferromagnetism in rutile tio 2 : a first-principles study

Zhang, Yong ; Qi, Yue-Ying ; Hu, Ya-Hua ; Liang, Pei

Chinese Physics B, 2013, Vol.22(12), p.127101 (4pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-1056 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1088/1674-1056/22/12/127101

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles study of d 0 ferromagnetism in alkali-metal doped gan

Zhang, Yong

Japanese Journal of Applied Physics, 2016, Vol.55(8), p.080307 (4pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: ; DOI: 10.7567/JJAP.55.080307

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amorphous phase formation rules in high-entropy alloys

Xing, Qiu-Wei ; Zhang, Yong

Chinese Physics B, 2017, Vol.26(1), p.018104 (9pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-1056 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1088/1674-1056/26/1/018104

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flammable and noxious gas sensing using a microtripolar electrode sensor with diameter and chirality sorted single-walled carbon nanotubes

Cai, Shengbing ; Duan, Zhe Min ; Zhang, Yong

Journal of Micromechanics and Microengineering, 2013, Vol.23(8), p.085022 (9pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-1317 ; E-ISSN: 1361-6439 ; DOI: 10.1088/0960-1317/23/8/085022

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superelasticity and acoustic emission of ni 46 mn 28 ga 20 co 3 cu 3 microwire

Ding, Zhiyi ; Liu, Junpeng ; Qi, Qingli ; Liu, Dexing ; Lu, Cifu ; Zhang, Yong ; Zhu, Jie

Journal of Physics D: Applied Physics, 2018, Vol.51(30), p.305502 (8pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/1361-6463/aaccbc

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the metallicity gradients of the galactic disk as revealed by lss-gac red clump stars

Huang, Yang ; Liu, Xiao-Wei ; Zhang, Hua-Wei ; Yuan, Hai-Bo ; Xiang, Mao-Sheng ; Chen, Bing-Qiu ; Ren, Juan-Juan ; Sun, Ning-Chen ; Wang, Chun ; Zhang, Yong ; Hou, Yong-Hui ; Wang, Yue-Fei ; Yang, Ming

Research in Astronomy and Astrophysics, 2015, Vol.15(8), pp.1240-1263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4527 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1088/1674-4527/15/8/010

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

14% recoverable strain in ni 52.87 mn 23.82 ga 23.32 microwires

Ding, Zhiyi ; Zhu, Jie ; Zhang, Xinzhen ; Liu, Dexing ; Qi, Qingli ; Zhang, Yong ; Cong, Daoyong

Journal of Physics D: Applied Physics, 2017, Vol.50(9), p.095303 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/1361-6463/aa5609

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoluminescence of anatase tio 2 thin films achieved by the addition of znfe 2 o 4

Yunxia Jin

Journal of Physics: Condensed Matter, 2001, Vol.13(44), pp.L913-L918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8984 ; E-ISSN: 1361-648X ; DOI: 10.1088/0953-8984/13/44/105

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-dimensional hexagonal boron nitride as lateral heat spreader in electrically insulating packaging

Bao, Jie ; Edwards, Michael ; Huang, Shirong ; Zhang, Yong ; Fu, Yifeng ; Lu, Xiuzhen ; Yuan, Zhichao ; Jeppson, Kjell ; Liu, Johan

Journal of Physics D: Applied Physics, 2016, Vol.49(26), p.265501 (9pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/49/26/265501

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2014  (2)
 3. 2015đến2015  (2)
 4. 2016đến2017  (4)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Zhang, Y.
 3. Qi, Qingli
 4. Zhu, Jie
 5. Ding, Zhiyi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...