skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: IOPscience (Institute of Physics) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray absorption spectroscopy of GeO[subscript 2] glass to 64 GPa

Hong, Xinguo; Newville, Matthew; Duffy, Thomas S.; Sutton, Stephen R.; Rivers, Mark L.

J. Phys. Condens. Matter, 2013, Vol.26(3) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0953-8984/26/3/035104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tomobank: a tomographic data repository for computational x-ray science

De Carlo, Francesco ; Gürsoy, Doğa ; Ching, Daniel J ; Batenburg, K Joost ; Ludwig, Wolfgang ; Mancini, Lucia ; Marone, Federica ; Mokso, Rajmund ; Pelt, Daniël M ; Sijbers, Jan ; Rivers, Mark

Measurement Science and Technology, 2018, Vol.29(3), p.034004 (10pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-0233 ; E-ISSN: 1361-6501 ; DOI: 10.1088/1361-6501/aa9c19

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Melting studies of indium: determination of the structure and density of melts at high pressures and high temperatures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melting studies of indium: determination of the structure and density of melts at high pressures and high temperatures

Shen, Guoyin ; Sata, Nagayoshi ; Taberlet, Nicolas ; Newville, Matthew ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R

Journal of Physics: Condensed Matter, 11/11/2002, Vol.14(44), pp.10533-10540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8984 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/14/44/328

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Soft X-ray Microscopy in Biology and Medicine: Status and Prospects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft X-ray Microscopy in Biology and Medicine: Status and Prospects

Rothman, Stephen ; Anderson, Erik ; Attwood, David ; Batson, Phil ; Buckley, Chris ; Goncz, Kaarin ; Howells, Malcolm ; Jacobsen, Chris ; Kern, Dieter ; Kirz, Janos ; Rarback, Harvey ; Rivers, Mark ; Shu, Deming ; Tackaberry, Ron ; Turek, Simonetta

Physica Scripta, 01/01/1990, Vol.T31, pp.18-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-8949 ; E-ISSN: 1402-4896 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/1990/T31/002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
X-ray Microscopy with the NSLS Soft X-ray Undulator
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray Microscopy with the NSLS Soft X-ray Undulator

Kirz, Janos ; Ade, Harald ; Anderson, Erik ; Attwood, David ; Buckley, Chris ; Hellman, Sid ; Howells, Malcolm ; Jacobsen, Chris ; Kern, Dieter ; Lindaas, Steve ; Mcnulty, Ian ; Oversluizen, Menno ; Rarback, Harvey ; Rivers, Mark ; Rothman, Stephen ; Sayre, David ; Shu, Deming

Physica Scripta, 01/01/1990, Vol.T31, pp.12-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-8949 ; E-ISSN: 1402-4896 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/1990/T31/001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivers, Mark
  2. Rivers, M.
  3. Newville, Matthew
  4. Kirz, Janos
  5. Rivers, Mark L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...