skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: IEEE Xplore xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

On 3D numerical inverse problems for the bidomain model in electrocardiology

Lopez-Rincon, Alejandro ; Bendahmane, Mostafa ; Ainseba, Bedr’eddine

Computers and Mathematics with Applications, February 2015, Vol.69(4), pp.255-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0898-1221 ; E-ISSN: 1873-7668 ; DOI: 10.1016/j.camwa.2014.09.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hub number of co-comparability graphs

Liu, Jia-Jie ; Wang, Cindy Tzu-Hsin ; Wang, Yue-Li ; Yen, William Chung-Kung

Theoretical Computer Science, 09 March 2015, Vol.570, pp.15-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3975 ; E-ISSN: 1879-2294 ; DOI: 10.1016/j.tcs.2014.12.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Novitsky, L
  2. Ainseba, Bedr’eddine
  3. Hagberg, I
  4. Yen, W.C.-K.
  5. Hagberg, Ingrid

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...