skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Franch, Xavier xóa Cơ sở dữ liệu: IEEE (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealing with Non-Functional Requirements in Model-Driven Development: A Survey

Ameller, David ; Franch, Xavier ; Gomez, Cristina ; Martínez-Fernández, Silverio ; Araujo, Joao ; Biffl, Stefan ; Cabot, Jordi ; Cortellessa, Vittorio ; Mendez, Daniel ; Moreira, Ana ; Muccini, Henry ; Vallecillo, Antonio ; Wimmer, Manuel ; Amaral, Vasco ; Bohm, Wolfgang ; Bruneliere, Hugo ; Burgueño, Loli ; Goulao, Miguel ; Teufl, Sabine ; Berardinelli, Luca; Bruneliere, Hugo (Editor)

IEEE Transactions on Software Engineering, 12 March 2019, pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589 ; DOI: 10.1109/TSE.2019.2904476

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. IEEE Xplore  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berardinelli, Luca
  2. Amaral, Vasco
  3. Mendez, Daniel
  4. Vallecillo, Antonio
  5. Ameller, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...