skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: IEEE (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advanced Agent Technology: AAMAS 2011 Workshops, AMPLE, AOSE, ARMS, DOCMAS, ITMAS, Taipei, Taiwan, May 2-6, 2011. Revised Selected Papers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Agent Technology: AAMAS 2011 Workshops, AMPLE, AOSE, ARMS, DOCMAS, ITMAS, Taipei, Taiwan, May 2-6, 2011. Revised Selected Papers

Dechesne, Francien ; Hadziosmanovic, Dina ; Pieters, Wolter;; Dechesne, Francien ; Hattori, Hiromitsu ; Mors, Adriaan ; Such, Jose ; Weyns, Danny ; Dignum, Frank

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-27215-8 ; E-ISBN: 978-3-642-27216-5 ; DOI: 10.1007/978-3-642-27216-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...