skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: IEEE (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative Adversarial Network-Based Method for Transforming Single RGB Image Into 3D Point Cloud

Chu, Phuong Minh ; Sung, Yunsick ; Cho, Kyungeun

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.1021-1029 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2886213

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, K.
  2. Sung, Y.
  3. Sung, Yunsick
  4. Chu, P.M.
  5. Chu, Phuong Minh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...