skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Cơ sở dữ liệu: Hindawi Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Microstructures and Electrical Resistivity of (Al, Cr, Ti)FeCoNiOx High-Entropy Alloy Oxide Thin Films

Zhang-Yan, Hwang ; Chen, Swe-Kai

Advances in Materials Science and Engineering, 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16878434 ; E-ISSN: 16878442 ; DOI: 10.1155/2015/353140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Consistent Relationship between the Stress and Plastic Strain Components and Its Application in Deep Drawing Process

Zhang, Yong ; Zhang, Qing ; Qin, Xianrong ; Sun, Yuantao ; Zhang, Yong ; Zhang, Qing ; Qin, Xianrong ; Sun, Yuantao

Mathematical Problems in Engineering, 2017, Vol.2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024123X ; E-ISSN: 15635147 ; DOI: 10.1155/2017/4278082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Chen, Swe-Kai
  3. Qin, X.
  4. Sun, Yuantao
  5. Tsau, Chun-Huei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...