skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Tác giả/ người sáng tác: Stafilov, Trajce xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geogenic and Anthropogenic Moss Responsiveness to Element Distribution Around a Pb-Zn Mine, Toranica, Republic of Macedonia

Angelovska, Svetlana ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert ; Balabanova, Biljana

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Apr 2016, Vol.70(3), pp.487-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00904341 ; E-ISSN: 14320703 ; DOI: 10.1007/s00244-015-0251-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of Heavy Metal Pollution in Republic of Macedonia Using a Plant Assay

Gjorgieva, Darinka ; Kadifkova-Panovska, Tatjana ; Baceva, Katerina ; Stafilov, Trajce

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Feb 2011, Vol.60(2), pp.233-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00904341 ; E-ISSN: 14320703 ; DOI: 10.1007/s00244-010-9543-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP--AES and AAS Analytical Techniques.(Report)

Spiric, Zdravko ; Vuckovic, Ivana ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Frontasyeva, Marina

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, July, 2013, Vol.65(1), p.33(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of Chemical Elements in Attic Dust as Reflection of Their Geogenic and Anthropogenic Sources in the Vicinity of the Copper Mine and Flotation Plant

Balabanova, Biljana ; Stafilov, Trajče ; Šajn, Robert ; Bačeva, Katerina

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2011, Vol.61(2), pp.173-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: 10.1007/s00244-010-9603-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of trace elements in honey from the Republic of Macedonia by atomic absorption spectrometry

Stankovska, Elena ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert

Environmental Monitoring and Assessment, Jul 2008, Vol.142(1-3), pp.117-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-007-9913-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stafilov, Trajče
  2. Stafilov, Trajce
  3. Stafilov, T.
  4. Šajn, Robert
  5. Sajn, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...