skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Nhan đề tạp chí: FEMS microbiology ecology xóa Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychrophilic yeasts from worldwide glacial habitats: diversity, adaptation strategies and biotechnological potential.(Report)

Buzzini, Pietro ; Branda, Eva ; Goretti, Marta ; Turchetti, Benedetta;

FEMS Microbiology Ecology, Nov, 2012, Vol.82(2), p.217(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial degradation of tetrachloromethane: mechanisms and perspectives for bioremediation

Penny, Christian ; Vuilleumier, Stéphane ; Bringel, Françoise

FEMS Microbiology Ecology, 23 June 2010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2010.00935.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardisation of methods in soil microbiology: progress and challenges

Philippot, Laurent ; Ritz, Karl ; Pandard, Pascal ; Hallin, Sara ; Martin-Laurent, Fabrice

FEMS Microbiology Ecology, 2012, Vol.82(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01436.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What we can learn from sushi: a review on seaweed-bacterial associations

Hollants, Joke ; Leliaert, Frédérik ; De Clerck, Olivier ; Willems, Anne

FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01446.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prokaryotic biodiversity and activity in the deep subseafloor biosphere.(Report)

Fry, John C. ; Parkes, R. John ; Cragg, Barry A. ; Weightman, Andrew J. ; Webster, Gordon

FEMS Microbiology Ecology, Nov, 2008, Vol.66(2), p.181(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiological and biochemical origins of human axillary odour

James, A. Gordon ; Austin, Corrine J ; Cox, Diana S ; Taylor, David ; Calvert, Ralph

FEMS Microbiology Ecology, 2013, Vol. 83(3), pp.527-540 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/1574-6941.12054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Willems, Anne
  2. Penny, Christian
  3. De Clerck, Olivier
  4. Goretti, Marta
  5. Bringel, Françoise

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...