skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Lead xóa Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Environmental Lead Pollution on Blood Lead and Sex Hormone Levels among Occupationally Exposed Group in An E-waste Dismantling Area

Yang, Yan ; Lu, Xiao Song ; LI, Ding Long ; Yu, Yun Jiang

Biomedical and Environmental Sciences, June 2013, Vol.26(6), pp.474-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; DOI: 10.3967/0895-3988.2013.06.008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Iron Supplementation on DMT1 (IRE)-induced Transport of Lead by Brain Barrier Systems in vivo

An, Dai Zhi ; AI, Jun Tao ; Fang, Hong Juan ; Sun, Ru Bao ; Shi, Yun ; Wang, Li Li ; Wang, Qiang

Biomedical and Environmental Sciences, September 2015, Vol.28(9), pp.651-659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; DOI: 10.3967/bes2015.091

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elemental distribution in the topsoil of the Lake Qinghai catchment, NE Tibetan Plateau, and the implications for weathering in semi-arid areas

Wang, Ping ; Cao, Junji ; Han, Yongming ; Jin, Zhangdong ; Wu, Feng ; Zhang, Fei

Journal of Geochemical Exploration, May 2015, Vol.152, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-6742 ; DOI: 10.1016/j.gexplo.2014.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blood Lead Levels During Pregnancy and Its Influencing Factors in Nanjing, China

Liu, Kang-Sheng ; Hao, Jia-Hu ; Shi, Juan ; Dai, Chun-Fang ; Guo, Xi-Rong

Chinese Medical Sciences Journal, June 2013, Vol.28(2), pp.95-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-9294 ; DOI: 10.1016/S1001-9294(13)60029-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shi, Yun
  2. Sun, Ru Bao
  3. Yu, Yun Jiang
  4. Wang, Qiang
  5. Dai, Chun-Fang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...