skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Algorithms xóa Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YOC, A new strategy for pairwise alignment of collinear genomes

Uricaru, Raluca ; Michotey, Célia ; Chiapello, Hélène ; Rivals, Eric

BMC bioinformatics, 02 April 2015, Vol.16, pp.111 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 25885358 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12859-015-0530-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USI: a fast and accurate approach for conceptual document annotation

Fiorini, Nicolas ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent

BMC bioinformatics, 14 March 2015, Vol.16, pp.83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 25887746 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12859-015-0513-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image Data Resource: a bioimage data integration and publication platform.(Report)

Williams, Eleanor ; Moore, Josh ; Li, Simon W ; Rustici, Gabriella ; Tarkowska, Aleksandra ; Chessel, Anatole ; Leo, Simone ; Antal, Balint ; Ferguson, Richard K ; Sarkans, Ugis ; Brazma, Alvis ; Carazo Salas, Rafael E ; Swedlow, Jason R

Nature Methods, August, 2017, Vol.14(8), p.775(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1548-7091 ; DOI: 10.1038/nmeth.4326

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montmain, Jacky
  2. Ferguson, Richard K
  3. Ranwez, Vincent
  4. Rivals, Eric
  5. Antal, Bálint

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...