skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Ngôn ngữ: Russian xóa Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compaction Principle and Approaches to Biopolymer Structure Deciphering.(Report)

Shabalkin, I. P. ; Shabalkin, P. I.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Oct, 2010, Vol.149(4), p.540(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shabalkin , I. P.
  2. Shabalkin, I. P.
  3. Shabalkin, I.
  4. Shabalkin, PI
  5. Shabalkin , P. I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...