skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Heart Journal xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Severity of coronary artery disease in black and white male veterans and likelihood of revascularization

Peniston, R L ; Lu, D Y ; Papademetriou, V ; Fletcher, R D

American heart journal, May 2000, Vol.139(5), pp.840-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 10783218 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peniston, R L
  2. Peniston, Reginald L
  3. Lu, David Y
  4. Lu, D Y
  5. Fletcher, Ross D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...